دانشگاه جامع واحد 1بوشهر

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل


روابط عمومی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اعلام کرد سولات و کلید آزمون جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی دانشگاه آزاد بهمن 96 منتشر شد و همچنین داوطلبان فقط تا تاریخ 23 بهمن می توانند اعتراض خود را نسبت به سوالات و کلید آزمون از طریق www.azmoon.net اعلام کنند . سوالات و کلید آزمون جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی بهمن ماه دانشگاه آزاد منتشر شد .داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.net نسبت به مشاهده سوالات و کلید آزمون ا
سایت دانشگاه آزاد واحد بم  www.iaubam.ac.irبرای اطلاع از:لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد بمثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد بمزمان ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد بمنحوه ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد بملیست رشته های کاردانی بدون آزمون دانشگاه آزاد بملیست رشته های کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد بملیست رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد بممیزان شهریه رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد بمراهنمای ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آ
سایت دانشگاه آزاد واحد نور  www.iaunour.ac.irبرای اطلاع از:لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد نورثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد نورزمان ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد نورنحوه ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد نورلیست رشته های کاردانی بدون آزمون دانشگاه آزاد نورلیست رشته های کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد نورلیست رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد نورمیزان شهریه رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد نورراهنمای ثبت نام بدون آزمو
سایت دانشگاه آزاد واحد جم www.jamiau.ac.irبرای اطلاع از:لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد جمثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد جمزمان ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد جمنحوه ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد جملیست رشته های کاردانی بدون آزمون دانشگاه آزاد جملیست رشته های کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد جملیست رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد جممیزان شهریه رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد جمراهنمای ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد
سایت دانشگاه آزاد واحد کوهدشت  www.iaukoohdasht.irبرای اطلاع از:لیست کوهدشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد کوهدشتثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد کوهدشتزمان ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد کوهدشتنحوه ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد کوهدشتلیست رشته های کاردانی بدون آزمون دانشگاه آزاد کوهدشتلیست رشته های کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد کوهدشتلیست رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد کوهدشتمیزان شهریه رشته های بدون آزمون دانشگاه آزا
سایت دانشگاه آزاد واحد بردسیر  www.bardsiriau.ac.irبرای اطلاع از:لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد بردسیرثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد بردسیرزمان ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد بردسیرنحوه ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد بردسیرلیست رشته های کاردانی بدون آزمون دانشگاه آزاد بردسیرلیست رشته های کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد بردسیرلیست رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد بردسیرمیزان شهریه رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد ب
سایت دانشگاه آزاد واحد آشتیان  www.aiau.ac.irبرای اطلاع از:لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد آشتیانثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد آشتیانزمان ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد آشتیاننحوه ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد آشتیانلیست رشته های کاردانی بدون آزمون دانشگاه آزاد آشتیانلیست رشته های کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد آشتیانلیست رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد آشتیانمیزان شهریه رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد آشتی
سایت دانشگاه آزاد واحد جیرفت  www.iauji.ac.irبرای اطلاع از:لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد جیرفتثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد جیرفتزمان ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد جیرفتنحوه ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد جیرفتلیست رشته های کاردانی بدون آزمون دانشگاه آزاد جیرفتلیست رشته های کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد جیرفتلیست رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد جیرفتمیزان شهریه رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد جیرفتراهنما
سایت دانشگاه آزاد واحد دلوار www.iau.ac.irبرای اطلاع از:لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد دلوارثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد دلوارزمان ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد دلوارنحوه ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد دلوارلیست رشته های کاردانی بدون آزمون دانشگاه آزاد دلوارلیست رشته های کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد دلوارلیست رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد دلوارمیزان شهریه رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد دلوارراهنمای ثبت
سایت دانشگاه آزاد واحد محمودآباد  www.iaumah.ac.irبرای اطلاع از:لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد محمودآبادثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد محمودآبادزمان ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد محمودآبادنحوه ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد محمودآبادلیست رشته های کاردانی بدون آزمون دانشگاه آزاد محمودآبادلیست رشته های کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد محمودآبادلیست رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد محمودآبادمیزان شهریه رشته های ب
سایت دانشگاه آزاد واحد نوشهر  www.iauns.ac.irبرای اطلاع از:لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد نوشهرثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد نوشهرزمان ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد نوشهرنحوه ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد نوشهرلیست رشته های کاردانی بدون آزمون دانشگاه آزاد نوشهرلیست رشته های کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد نوشهرلیست رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد نوشهرمیزان شهریه رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد نوشهرراهنما
سایت دانشگاه آزاد واحد آکسفورد   www.intl.iau.irبرای اطلاع از:لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد آکسفوردثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد آکسفوردزمان ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد آکسفوردنحوه ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد آکسفوردلیست رشته های کاردانی بدون آزمون دانشگاه آزاد آکسفوردلیست رشته های کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد آکسفوردلیست رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد آکسفوردمیزان شهریه رشته های بدون آزمون دانش
سایت دانشگاه آزاد واحد خاتم   www.iaukhatam.ac.irبرای اطلاع از:لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد خاتمثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد خاتمزمان ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد خاتمنحوه ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد خاتملیست رشته های کاردانی بدون آزمون دانشگاه آزاد خاتملیست رشته های کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد خاتملیست رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد خاتممیزان شهریه رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد خاتمراهنمای ثبت
سایت دانشگاه آزاد واحد لبنان   www.intl.iau.irبرای اطلاع از:لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد لبنانثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد لبنانزمان ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد لبناننحوه ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد لبنانلیست رشته های کاردانی بدون آزمون دانشگاه آزاد لبنانلیست رشته های کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد لبنانلیست رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد لبنانمیزان شهریه رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد لبنانراه
سایت دانشگاه آزاد واحد افغانستان   www.intl.iau.irبرای اطلاع از:لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد افغانستانثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد افغانستانزمان ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد افغانستاننحوه ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد افغانستانلیست رشته های کاردانی بدون آزمون دانشگاه آزاد افغانستانلیست رشته های کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد افغانستانلیست رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد افغانستانمیزان شهریه رشته ها
سایت دانشگاه آزاد واحد بافت  www.iaubaft.ac.irبرای اطلاع از:لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد بافتثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد بافتزمان ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد بافتنحوه ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد بافتلیست رشته های کاردانی بدون آزمون دانشگاه آزاد بافتلیست رشته های کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد بافتلیست رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد بافتمیزان شهریه رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد بافتراهنمای ثبت نام
سایت دانشگاه آزاد واحد قروه  www.iaughorveh.ac.irبرای اطلاع از:لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد قروهثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد قروهزمان ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد قروهنحوه ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد قروهلیست رشته های کاردانی بدون آزمون دانشگاه آزاد قروهلیست رشته های کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد قروهلیست رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد قروهمیزان شهریه رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد قروهراهنمای ثبت نا
سایت دانشگاه آزاد واحد گناوه www.iaugenaveh.ac.irبرای اطلاع از:لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد گناوهثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد گناوهزمان ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد گناوهنحوه ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد گناوهلیست رشته های کاردانی بدون آزمون دانشگاه آزاد گناوهلیست رشته های کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد گناوهلیست رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد گناوهمیزان شهریه رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد گناوهراهنمای
سایت دانشگاه آزاد واحد اردبیل www.iauardabil.ac.irبرای اطلاع از:لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اردبیلثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد اردبیلزمان ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد اردبیلنحوه ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد اردبیللیست رشته های کاردانی بدون آزمون دانشگاه آزاد اردبیللیست رشته های کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد اردبیللیست رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد اردبیلمیزان شهریه رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اردب
سایت دانشگاه آزاد واحد نقده www.iauna.ac.irبرای اطلاع از:لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد نقدهثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد نقدهزمان ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد نقدهنحوه ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد نقدهلیست رشته های کاردانی بدون آزمون دانشگاه آزاد نقدهلیست رشته های کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد نقدهلیست رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد نقدهمیزان شهریه رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد نقدهراهنمای ثبت نام بدون
سایت دانشگاه آزاد واحد میاندوآب www.iaum.ac.irبرای اطلاع از:لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد میاندوآبثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد میاندوآبزمان ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد میاندوآبنحوه ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد میاندوآبلیست رشته های کاردانی بدون آزمون دانشگاه آزاد میاندوآبلیست رشته های کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد میاندوآبلیست رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد میاندوآبمیزان شهریه رشته های بدون آزمون دان
سایت دانشگاه آزاد واحد مهاباد www.iau-mahabad.ac.irبرای اطلاع از:لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد مهابادثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد مهابادزمان ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد مهابادنحوه ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد مهابادلیست رشته های کاردانی بدون آزمون دانشگاه آزاد مهابادلیست رشته های کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد مهابادلیست رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد مهابادمیزان شهریه رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد مها
سایت دانشگاه آزاد واحد جزیره خورموج www.iaukh.ac.irبرای اطلاع از:لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد جزیره خورموجثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد جزیره خورموجزمان ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد جزیره خورموجنحوه ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد جزیره خورموجلیست رشته های کاردانی بدون آزمون دانشگاه آزاد جزیره خورموجلیست رشته های کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد جزیره خورموجلیست رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد جزیره خورموجمیز
سایت دانشگاه آزاد واحد جزیره دشتستان www.diau.ac.irبرای اطلاع از:لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد جزیره دشتستانثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد جزیره دشتستانزمان ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد جزیره دشتستاننحوه ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد جزیره دشتستانلیست رشته های کاردانی بدون آزمون دانشگاه آزاد جزیره دشتستانلیست رشته های کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد جزیره دشتستانلیست رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد جزیره دشت
سایت دانشگاه آزاد واحد امارات متحده عربی   www.intl.iau.irبرای اطلاع از:لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد امارات متحده عربیثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد امارات متحده عربیزمان ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد امارات متحده عربینحوه ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد امارات متحده عربیلیست رشته های کاردانی بدون آزمون دانشگاه آزاد امارات متحده عربیلیست رشته های کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد امارات متحده عربیلیست رشته های کارشناسی ارشد
رتبه بندی دانشگاه های چیندانشگاه های چین در سال های اخیر پیشرفت قابل ملاحظه ای در زمینه ی جذب دانشجویان بین المللی و همچنین کیفیت آموزشی داشته است . بر طبق یک رد هبندب میان دانشگاه های کشور های برزیل، هند ، چین، روسیه و آفریقای جنوبی، چین 40جایگاه از میان صد جایگاه را تصاحب کرد. و از جنبه ی اعتبار بین المللی میتوان به حضور دو دانشگاه  تسینگ هوآ و پکن در بین 50 دانشگاه برتر دنیا ، اشاره کرد.دانشگاه تسینگ هوآ: این دانشگاه در رنگینگ جهانی دار
پاورپوینت هزینه یابی کیفیت و مدیریت کیفیت جامعفرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: pptتعداد صفحات: 30حجم فایل: 468 کیلوبایت قیمت: 9000 تومان دانلود پاورپوینت با موضوع هزینه یابی کیفیت و مدیریت کیفیت جامع،در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهمفهوم کیفیتکیفیت از منظر صاحبنظرانمفهوم مدیریت کیفیت جامع (TQM): Total Quality Management    تعریف مدیریت جامع كیفیتاركان فلسفی مدیریت جامع كیفیتاصول TQMاهداف کنترل کیفیتدستور العمل اجرای TQMتعار
آزمون زبان EPT که مخفف English Proficiency Test آزمونی است که برای سنجش سطح زبان دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی اجرا می‌شود. دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد باید برای امتحان جامع و همچنین فارغ‌التحصیلی نتیجه این آزمون را گزارش کنند. طبق مصوبه دانشگاه آزاد حداقل نمره قبولی در این آزمون 50 و حد نصاب مشروط 40 است. موسسه ایران تحقیق با همکاری اساتید برجسته و سایر مؤسسات آموزشی، اقدام به تهیه بسته کامل آموزش آزمون زبان EPT کرده است که جامع&z
ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی واحد فنی و حرفه ای کامیارانثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی واحد فنی و حرفه ای کامیاران دانشگاه جامع علمی کاربردی فنی و حرفه ای کامیاران   از بین داوطلبان ورود به دانشگاه ثبت نام می کند ثبت نام بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی فنی و حرفه ای کامیاران    برای نیمسال های مهر ماه و بهمن ماه انجام می پذیرد. ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 
ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی واحد فنی و حرفه ای فومنثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی واحد فنی و حرفه ای فومن دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد فنی و حرفه ای فومن   از بین داوطلبان ورود به دانشگاه ثبت نام می کند ثبت نام بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی واحد فنی و حرفه ای فومن   برای نیمسال های مهر ماه و بهمن ماه انجام می پذیرد. ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد فن
ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی واحد شرکت کشت و صنعت کردستان سبزثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی واحد شرکت کشت و صنعت کردستان سبز دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت کشت و صنعت کردستان سبز   از بین داوطلبان ورود به دانشگاه ثبت نام می کند ثبت نام بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردیشرکت کشت و صنعت کردستان سبز    برای نیمسال های مهر ماه و بهمن ماه انجام می پذیرد. ثبت نام بدون کنکور دانشگا
دانشگاه آزاد تهران غربدانشگاه آزاد تهران غرب، یکی از بهترین دانشگاه های آزاد تهران و ایران می باشد.با توجه به اینکه در این دانشگاه رشته های متنوعی با اساتید برتر در حال تدریس می باشند از هر لحاظ که به این قضیه بنگیریم در بعضی از رشته ها جایگاه اول تا سوم را به خود اختصاص می دهد.دانشگاه آزاد تهران به طور کلی شامل چند تا واحد دانشگاهی از جمله دانشگاه تهران غرب، دانشگاه تهران شرق، دانشگاه تهران شمال، دانشگاه تهران جنوب، دانشگاه تهران مرکزی و ع
سایت دانشگاه آزاد واحد خامنه: دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1360بنا نهاده شد، این دانشگاه در سال 1361 اولین آزمون ورودی خود را برگزار نمود که در اولین سال تأسیس این دانشگاه حدود 3 هزار نفر دانشجو در رشته های برق _ مکانیک _ شیمی _ راه ساختمان _ فیزیک _ حسابداری _ صنایع فلزی _ ریاضی و نساجی پذیرفته شدند. دانشگاه آزاد اسلامی هم اکنون سومین دانشگاه جهان از نظر تعداد دانشجو می باشد. ادامه مزمان برگزاری آزمون دانشگاه آزاد خامنه 96-97دانشگاه آزاد اسلامی واحد خا
ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی واحد فرهنگ و هنر واحد 1 بوشهرثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی واحد فرهنگ و هنر واحد 1 بوشهردانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 بوشهر از بین داوطلبان ورود به دانشگاه ثبت نام می کند ثبت نام بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 بوشهر  برای نیمسال های مهر ماه و بهمن ماه انجام می پذیرد. ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ
دانشگاه آزاد در سال های اخیر توانسته است بوسیله پذیرش بدون کنکور در اکثر رشته محل هایش ، علاقه مندان زیادی را به ثبت نام دانشگاه آزاد ترغیب نماید . دانشگاه آزاد واحد میاندوآب در مهر و بهمن 97 – 98 در رشته هایی که در ادامه این مقاله نام برده شده است در مقطع کاردانی پیوسته و کاردانی ناپیوسته ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته به صورت بدون آزمون پذیرش دانشجو دارد . داوطلبانی که از ساکنا
دانشگاه آزاد در سال های اخیر توانسته است بوسیله پذیرش بدون کنکور در اکثر رشته محل هایش ، علاقه مندان زیادی را به ثبت نام دانشگاه آزاد ترغیب نماید . دانشگاه آزاد واحد بجستان در مهر و بهمن 97 – 98 در رشته هایی که در ادامه این مقاله نام برده شده است در مقطع کاردانی پیوسته و کاردانی ناپیوسته ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته به صورت بدون آزمون پذیرش دانشجو دارد . داوطلبانی که از ساکنان&n
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل